Remodelació de la Vora Nord d’El Papiol

Area Metropolitana de Barcelona

2019

Redactors: Jordi Peralta, Gavina Corbetta i Anna Majoral

Estudiants: Marc Ruiz i Albert Rodríguez

Direcció: Josep Maria Carreras i Loles Herrero

Estudis previs per a la modificació del PGM en la que es replanteja l’ordenació de tot el front nord del nucli urbà amb l’espai agroforestal de Collserola. Es proposa un canvi de model en quan a l’estructura viària prevista (ronda segregada) per plantejar un «pentagrama» de carreres més integrat i domèstic, atravessat de passatges i places balcó que s’obren al paisatge. Les ordenacions conjuguen diferents tipologies per relligar-se amb el teixit existent i emmarcar aquestes noves places mirador. L’estructura del verd es recolza sobre el camí de Batzachs per infiltrar-se cap a l’interior, més mineral, del nucli antic.